обществени поръчки
Център за приложни разработки – обявява резултатите от обществени поръчки, открити през 2017 г.
 • Обявление за възложена поръчка

  02.08.2017 г.

  резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

 • Договор

  № 107 от 27.07.2017 г.

  за осигуряване на невъоръжена физическа охрана и сигнално-охранителна дейност (СОД)

 • Решение

  № 92 от 05.07.2017 г.

  за пряко договаряне с предмет "Осъществяване на денонощна физическа охрана на обекти на територията на ЦПР към ИМСТЦХА - БАН"

 • Доклад

  № 91 от 05.07.2017 г.

  За резултатите от работата на комисията назначена със заповед №13 от 04.07.2017 г. на ръковдителя на ЦПР към ИМСТЦХА - БАН, Румяна Тодорова, за провеждане на обществена поръчка.

 • Заповед

  № 09-1021 от 16.06.2017 г.

  Относно възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне по чл. 182, ал 1 т.5 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), с прогнозна стойност 152 000 (сто петдесет и две хиляди) лева без ДДС за срок от 24/двадесет и четири месеца.

  Списък на документите, съдържащи се в офертата подавана за обществена поръчка, възлагана по процедура на пряко договаряне с предмет: „Осъществяване на денонощна физическа охрана на обекти (сгради и прилежащ терен към тях - поземлен имот), разположени на територията на ЦПР към ИМСТЦХА –БАН, в Столична община, България: Обект № 1, в гр.София, ул. „Искърско шосе” № 11 и Обект № 2, в гр. Нови Искър, ул. “Стое Джуров” №1.”.