обществени поръчки
Център за приложни разработки – обявява резултатите от обществени поръчки, открити през 2019 г.
 • Решение от работата на комисията

  11.09.2019 г.


 • Доклад от работата на комисията, назначена със Заповед №13/05.08.2019г. за разглеждане и оценяване на офертите за провеждане на обществена поръчка.

  04.09.2019 г.


 • Протокол от работата на комисията, назначена със Заповед №13/05.08.2019 година за разглеждане и оценяване на офертите за провеждане на обществена поръчка, от проведени преговори с участник АВС КЛУБ ООД.

  05.08.2019 г.


 • Протокол от работата на комисията, назначена със Заповед №13/05.08.2019 година за разглеждане и оценяване на офертите за провеждане на обществена поръчка, от проведени преговори с участник АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ ЗАРА ИНК.

  05.08.2019 г.


 • Протокол от работата на комисията, назначена със Заповед №13/05.08.2019 година за разглеждане и оценяване на офертите за провеждане на обществена поръчка, от проведени преговори с участник ИНВЕКС СЕКЮРИТИ ООД.

  05.08.2019 г.


 • СПИСЪК на документите, съдържащи се в офертата подавана за обществена поръчка, възлагана попроцедура на пряко договаряне с предмет: „Осъществяване на денонощна физическа охрана на обекти (сгради и прилежащ терен към тях - поземлен имот), разположени на територията на ЦПР към ИМСТЦХА – БАН, в Столична община, България: Обект No 1, в гр.София, ул. „Искърско шосе” No 11 и Обект No 2, в гр. Нови Искър, ул. “Стое Джуров” No1.”

  16.07.2019 г.


 • П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на денонощна физическа охрана на обекти (сгради и прилежащ терен към тях - поземлен имот), разположени на територията на ЦПР към ИМСТЦХА –БАН, в Столична община, България: Обект № 1, в гр.София, ул. „Искърско шосе” № 11 и Обект № 2, в гр. Нови Искър, ул. “Стое Джуров” №1.”

  16.07.2019 г.


 • Решение за откриване на процедура

  15.07.2019 г.


 • Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

  № 96 от 05.07.2019 г.

  Партида на възложителя: 00897


 • Покана zа участие в процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:
  Осъществяване на деннощна физическа охрана на обекти (сгради и прилежащ терен към тях - поземлен имот), разположение на териротрията на ЦПР към ИМСТЦХА - БАН.

  04.07.2019 г.

 • Протокол

  № 80 от 13.06.2019 г.

  От работата на комисията назначена със заповед № 7 от 24.04.2019 г., за разглеждане и оценяване на оферти за възлагане на поръчка за изгражданена противопожарна инсталация на територията на ИМСТЦХА-БАН-ЦПР Сграда № 29, гр. София

 • Обявление за обществена поръчка

  12.04.2019 г.

  Изграждане на противопожарна инсталация на територията на ИМСТЦХА БАН-ЦПР-СГРАДА 29, гр. София

 • Информация за публикувана в профила на купувача обява

  12.04.2019 г.

 • Методика за оценка

  12.04.2019 г.

 • КС ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПРИНКЛЕРНА ИНСТАЛАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦПР
  КЪМ ИМСТЦХА БАН УЛ. ИСКЪРСКО ШОСЕ №11

  12.04.2019 г.

 • Проект на договор

  12.04.2019 г.

 • Образци на оферта

  12.04.2019 г.