профил на купувача
Център за приложни разработки - профил на купувача
 • Решение от работата на комисията

  11.09.2019 г.


 • Доклад от работата на комисията, назначена със Заповед №13/05.08.2019г. за разглеждане и оценяване на офертите за провеждане на обществена поръчка.

  04.09.2019 г.


 • Протокол от работата на комисията, назначена със Заповед №13/05.08.2019 година за разглеждане и оценяване на офертите за провеждане на обществена поръчка, от проведени преговори с участник АВС КЛУБ ООД.

  05.08.2019 г.


 • Протокол от работата на комисията, назначена със Заповед №13/05.08.2019 година за разглеждане и оценяване на офертите за провеждане на обществена поръчка, от проведени преговори с участник АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ ЗАРА ИНК.

  05.08.2019 г.


 • Протокол от работата на комисията, назначена със Заповед №13/05.08.2019 година за разглеждане и оценяване на офертите за провеждане на обществена поръчка, от проведени преговори с участник ИНВЕКС СЕКЮРИТИ ООД.

  05.08.2019 г.


 • СПИСЪК на документите, съдържащи се в офертата подавана за обществена поръчка, възлагана попроцедура на пряко договаряне с предмет: „Осъществяване на денонощна физическа охрана на обекти (сгради и прилежащ терен към тях - поземлен имот), разположени на територията на ЦПР към ИМСТЦХА – БАН, в Столична община, България: Обект No 1, в гр.София, ул. „Искърско шосе” No 11 и Обект No 2, в гр. Нови Искър, ул. “Стое Джуров” No1.”

  16.07.2019 г.


 • П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на денонощна физическа охрана на обекти (сгради и прилежащ терен към тях - поземлен имот), разположени на територията на ЦПР към ИМСТЦХА –БАН, в Столична община, България: Обект № 1, в гр.София, ул. „Искърско шосе” № 11 и Обект № 2, в гр. Нови Искър, ул. “Стое Джуров” №1.”

  16.07.2019 г.


 • Решение за откриване на процедура

  15.07.2019 г.


 • Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

  № 96 от 05.07.2019 г.

  Партида на възложителя: 00897


 • Покана zа участие в процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:
  Осъществяване на деннощна физическа охрана на обекти (сгради и прилежащ терен към тях - поземлен имот), разположение на териротрията на ЦПР към ИМСТЦХА - БАН.

  04.07.2019 г.

 • Протокол

  № 80 от 13.06.2019 г.

  От работата на комисията назначена със заповед № 7 от 24.04.2019 г., за разглеждане и оценяване на оферти за възлагане на поръчка за изгражданена противопожарна инсталация на територията на ИМСТЦХА-БАН-ЦПР Сграда № 29, гр. София

 • Обявление за възложена поръчка

  02.08.2017 г.

  резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

 • Договор

  № 107 от 27.07.2017 г.

  за осигуряване на невъоръжена физическа охрана и сигнално-охранителна дейност (СОД)

 • Решение

  № 92 от 05.07.2017 г.

  за пряко договаряне с предмет "Осъществяване на денонощна физическа охрана на обекти на територията на ЦПР към ИМСТЦХА - БАН"

 • Доклад

  № 91 от 05.07.2017 г.

  За резултатите от работата на комисията назначена със заповед №13 от 04.07.2017 г. на ръковдителя на ЦПР към ИМСТЦХА - БАН, Румяна Тодорова, за провеждане на обществена поръчка.

 • Заповед

  № 09-1021 от 16.06.2017 г.

  Относно възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне по чл. 182, ал 1 т.5 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), с прогнозна стойност 152 000 (сто петдесет и две хиляди) лева без ДДС за срок от 24/двадесет и четири месеца.

  Списък на документите, съдържащи се в офертата подавана за обществена поръчка, възлагана по процедура на пряко договаряне с предмет: „Осъществяване на денонощна физическа охрана на обекти (сгради и прилежащ терен към тях - поземлен имот), разположени на територията на ЦПР към ИМСТЦХА –БАН, в Столична община, България: Обект № 1, в гр.София, ул. „Искърско шосе” № 11 и Обект № 2, в гр. Нови Искър, ул. “Стое Джуров” №1.”.

 • Протокол

  № 6 от 21.03.2016 г.

  Протокол от комисията за събитране, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти .

 • Заповед

  № 6 от 8.03.2016 г.

  Назначаване на комисия, за отваряне, разглеждане и оценка на оферти.

 • Заповед

  № 5 от 8.03.2016 г.

  За осъществяване на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие на обекти.

 • Публична покана

  от 8.03.2016 г.

  За осъществяване на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие на обекти.

 • ДОКУМЕНТАЦИЯ

  8.03.2016 г.

  ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 14, АЛ.4, Т.2 И РЕДА И ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗОП, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

 • Протокол

  № 40 от 26.03.2015 г.

  От дейността на комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14 ал. 4 т. 2 и глава 8 "А" от закона за обществените поръчки /ЗОП/ - събиране на оферти чрез публикуване на публична покана.

 • Заповед

  № 18 от 23.03.2015 г.

 • Заповед

  от 10.03.2015 г.

 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Осъществяване на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие на обекти (сгради и прилежащ терен към тях - поземлен имот), разположени на територията на ЦПР към ИМСТЦХА –БАН, в Столична община, България - обект № 1, в гр.София, на ул. „ Искърско шосе” № 11 и обект № 2, в гр. Нови Искър на ул. “Стое Джуров” №1.

 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ДОКУМЕНТАЦИЯ

  ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО ЧЛ. 14, АЛ.4, Т.2 и ГЛАВА ОСЕМ „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ / ЗОП / – СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

  Осъществяване на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие на обекти (сгради и прилежащ терен към тях - поземлен имот), разположени на територията на ЦПР към ИМСТЦХА –БАН, в Столична община, България - обект № 1, в гр.София, на ул. „ Искърско шосе” № 11 и обект № 2, в гр. Нови Искър на ул. “Стое Джуров” №1.

 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осем «а» от ЗОП с предмет: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на обект ЦПР към ИМСТЦХА-БАН в гр.София, ул. ” Искърско шосе” № 11.

  Офертите се подават под формата на писмени предложения в съответствие с условията на поръчката и възлагането, определени в настоящата покана.

 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осем «а» от ЗОП с предмет: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на обект ЦПР към ИМСТЦХА-БАН в гр. Нови Искър, ул. “Стое Джуров” №1”

  Офертите се подават под формата на писмени предложения в съответствие с условията на поръчката и възлагането, определени в настоящата покана.

 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осем «а» от ЗОП с предмет: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на обект ЦПР към ИМСТЦХА-БАН в гр.София, ул. ” Искърско шосе” № 11.

  Офертите се подават под формата на писмени предложения в съответствие с условията на поръчката и възлагането, определени в настоящата покана.

 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осем «а» от ЗОП с предмет: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на обект ЦПР към ИМСТЦХА-БАН в гр. Нови Искър, ул. “Стое Джуров” №1”

  Офертите се подават под формата на писмени предложения в съответствие с условията на поръчката и възлагането, определени в настоящата покана.

 • ПОКАНА

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14 ал.5 ОТ ЗОП  С ПРЕДМЕТ:
  „Сервизно обслужване и поддръжка на  машини  в ЦПР-БАН”
Изтеглете документацията тук >> икона PDF
 • ПОКАНА

  за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за строителство и услуга по реда на чл. 14, ал. 5, т.1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Строителни и монтажни работи на електрическа инсталация свързани с подмяна и реконструкция на съществуващо електрическо захранване и електрически съоръжения на  територията на ЦПР-БАН” и  “Поддръжка на електрическа инсталация и съоръжения и отчитане показанията на измервателни уреди и разпределяне на електиреската енергия на територията на ЦПР-БАН”
Изтеглете покана № 212 от 31.10.2012 г. тук >> икона PDF
 • ПОКАНА

  за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 5,  т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет:  „ Сервизно обслужване и поддръжка на  машини  в ЦПР”
Изтеглете покана № 213 от 31.10.2012 г. тук >> икона PDF
 • Българска Академия на Науките - Център за приложни разработки, ОБЯВЯВА резултатите за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на БАН, стопанисвани и управлявани от ЦПР БАН.
Вижте Заповед № 20 от 01.09.2011 г. тук  >> икона PDF
 • О Б Я В Я В А Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на БАН, стопанисвани и управлявани от ЦПР – БАН.
Изтеглете документ с обявата за търга тук >> икона PDF